Potilaan oikeudet

Mitä oikeuksia potilaalla on?

Potilaalla on useita oikeuksia, joita terveydenhuollon henkilöstön tulee kunnioittaa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla annettavassa terveyden- ja sairaanhoidossa. Jos potilas kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu hoitokäynnillä, on potilaalla erilaisia oikeussuojakeinoja käytössään.

Potilaiden asemaa sekä oikeuksia turvataan laissa. Laissa määritellään ne oikeudelliset periaatteet, joiden mukaan potilaita on kohdeltava.

Potilaalla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää terveydenhuollon palvelua. 

Muistutus, kantelu ja muutoksenhaku

Jos potilas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, hän voi

 • tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle
 • tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle: ensisijaisesti oman alueen aluehallintovirastoon (Avi) tai Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirastoon (Valvira).
Muistutus
 • Terveydenhuollossa hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön voi tehdä muistutuksen terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa yrittää selvittää asia potilasta hoitaneiden henkilöiden kanssa.
 • Viranomaisen on vastattava muistutukseen kohtuullisessa ajassa. Muistutuksella ei haeta muutosta päätökseen. Muistutus voi kuitenkin vaikuttaa siihen, miten toimintayksikössä vastaisuudessa toimitaan ja kohdellaan asiakkaita.
Kantelu
 • Potilaalla on oikeus tehdä terveydenhuollon epäkohdista kantelu aluehallintovirastoon. Oikeus kantelun tekemiseen ei ole rajattu kantelijan omaan asiaan, vaan kantelun voi tehdä kuka tahansa.
 • Joissain tapauksissa aluehallintovirasto voi siirtää kantelun käsiteltäväksi Valviraan (esimerkiksi vakavat hoitovirheet, valtakunnalliset tai periaatteellisesti tärkeät asiat).
 • Valvira tai aluehallintovirasto voi siirtää kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena siinä toimintayksikössä, jota kantelu koskee.
 • Myös eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri ylimpinä laillisuusvalvojina voivat käsitellä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevia kanteluita.
Kantelu viranomaisesta tai virkamiehestä
 • Jos epäilee, ettei viranomainen tai virkamies ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan, voi kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.
 • Sosiaali- ja terveysministeriö voi yleisen toimivaltansa nojalla ottaa käsiteltäväkseen aluehallintoviraston, Valviran tai muun alaisensa valtion viranomaisen toimintaa koskevan kantelun.
 • Kantelulla saa koetun epäkohdan valvovan viranomaisen tietoon.
 • Kantelun perusteella ei kuitenkaan makseta vahingonkorvauksia.
 • Viranomaiskantelun käsittelyssä ei voida ottaa kantaa yksittäisiä henkilöitä koskeviin asioihin, ainoastaan kantelun kohteena olevan viranomaisen menettelyyn.
 • Sen sijaan valvova viranomainen voi esimerkiksi antaa kantelun perusteella viranomaiselle huomautuksen.
Potilasvahinko
 • Jos potilaalle aiheutuu terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä henkilövahinkoja, niihin voi hakea korvausta.
 • Korvausta haetaan Potilasvakuutuskeskuksesta.

Tarvitsetko apua muistutuksen tai kantelun tekemiseen?

Potilasasiamies

Jokaisessa terveydenhuollon yksikössä tulee olla potilasasiamies, jonka lakisääteisenä tehtävänä on neuvoa ilmaiseksi potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksiensa edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Ollessaan tyytymätön saamansa hoitoon tai kohteluun, potilas voi ottaa yhteyttä terveydenhuollon toimintayksikön potilasasiamieheen saadakseen neuvoja asiansa selvittämiseen.

Potilasasiamies auttaa tarvittaessa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.

Potilasasiamiehen yhteystiedot saa hoitopaikasta ja useimmiten myös toimintayksikön internetsivuilta.

Potilasasiamiehen tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa potilaan taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko tai –virhe. Potilasasiamies ei tulkitse potilasasiakirjoja.

Lisätietoja aiheesta:

Sosiaali- ja terveysministeriö

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista