Vad är POTS

Detta stycke har översatts från den brittiska ME Associations läkarhandbok (Table 9 sid 54), som uppdateras årligen. Originalversionen på engelska kan beställas i sin helhet via nedanstående länk:

ME Association: ME/CFS/PVFS – An Exploration of the Key Clinical Issues (Purple Book)

Postural ortostatisk takykardi-syndrom (POTS) är en dysfunktion av det autonoma nervsystemet som kan förekomma vid ME/CFS (Hoad et al. 2008).

POTS är ett symptom på ortostatisk intolerans och definieras som en bestående pulsökning på mer än 30 slag/minut hos vuxna (40 hos personer mellan 12 och 19 år) eller en hjärtfrekvens på mer än 120 slag/minut i upprättstående efter uppresning i stående position. Ett ortostatiskt test bör därför ingå i den kliniska bedömningen.   

British Journal of Cardiology har publicerat en undersökning, som kartlade POTS-patienters erfarenheter av hälsovården (Kavi et al. 2016). En överväldigande majoritet av dem som besvarat på enkäten hörde till åldersgruppen 18-49 år (81%) och var kvinnor (92%). De vanligast rapporterade symptomen var utmattning (91%), yrsel och presynkope (90%) samt hjärtklappning (86%). Synkope eller blackout upplevdes av 58%. Till övriga vanligt förekommande symptom (mer än 40%) hörde svårigheter att tänka klart (sk. hjärndimma), fysisk svaghet, synrubbningar, andfåddhet, svindel, darrningar,  bröstsmärta, svettning, uppsvälldhet, ångest, dålig sömn, daglig huvudärk, akrocyanos (blåaktig missfärgning av händer och fötter), stickningar i extremiteterna, illamående, magont, värme- och rörelse-intolerans samt sådan nacksmärta som är typisk för ortostatisk hypotension  (sk. coat-hanger pain), som anses bero på iskemi i hals- och nackmusklerna.

I en undersökning där man jämförde ME/CFS-sjuka med respektive utan POTS, visade det sig att de som hörde till POTS-gruppen var yngre, mindre utmattade, mindre deprimerade och mindre trötta dagtid  (Lewis et al. 2013a). Däremot hade de mer ortostatisk intolerans och autonoma funktionsstörningar. Synkopeutredning och behandling bör övervägas för dem som har POTS (Lewis et al. 2013a).

För ytterligare information om POTS som en undergrupp av ME/CFS, se Nijs och Ickmans (2013).

För litteraturöversikter, se bl.a. Benarroch (2012) och Kavi et al. (2016).

ME Association tillhandahåller ett infoblad om POTS och ME/CFS.

Obs. Patienter med kronisk trötthet och/eller ortostatisk intolerans kan uppvisa låga ferritin-nivåer och D-vitaminbrist, i synnerhet de som har postural ortostatisk takykardi (Antiel 2011).

Källförteckning:

Antiel RM, et al. (2011) Iron insufficiency and hypovitaminosis D in adolescents with chronic fatigue and orthostatic intolerance. Southern Medical Journal 104(8): 609-611. Link: https://sma.org/southern-medical-journal/article/iron-insufficiency-and-hypovitaminosis-d-inadolescents-with-chronic-fatigue-and-orthostatic-intolerance/

Benarroch EE. (2012) Postural Tachycardia Syndrome: A Heterogeneous and Multifactorial Disorder. Mayo Clinic Proceedings 87(12): 1214-1225. Link: http://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(12)00896-8/abstract

Hoad A, et al. (2008) Postural orthostatic tachycardia syndrome is an under-recognized condition in chronic fatigue syndrome. QJM 101(12): 961-965. Link: https://academic.oup.com/qjmed/article/101/12/961/1564413

Kavi L, et al. (2016) A profile of patients with postural tachycardia syndrome and their experience of healthcare in the UK. The British Journal of Cardiology 23(1): 33. Link: https://bjcardio.co.uk/2016/03/a-profile-of-patients-with-postural-tachycardia-syndrome-andtheir-experience-of-healthcare-in-the-uk/

Lewis I, et al. (2013) Clinical characteristics of a novel subgroup of chronic fatigue syndrome patients with postural orthostatic tachycardia syndrome. Journal of Internal Medicine 273(5): 501-510. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23206180 Nijs J and Ickmans K. (2013) Postural orthostatic tachycardia syndrome as a clinically important subgroup of chronic fatigue syndrome: further evidence for central nervous system dysfunctioning. Journal of Internal Medicine 273(5): 498-500. Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/joim.12022