Diagnos

Diagnoskod

ME/CFS klassificerades av WHO (Världshälsoorganisationen) som en neurologisk sjukdom redan 1969. Ofta benämns ME/CFS av forskare på området som neuroimmunologisk. Klassningskoden enligt ICD-10 är G93.3. Detta gäller både ME/CFS som uppstått efter en infektion och ME/CFS där insjuknande skett gradvis.

Trots att diagnoskoden har införts internationellt så finns det i Finland tillsvidare inte en konsensus i sjukvården eller sjukförsäkringen att använda klassningskoden G93.3. Istället har myndigheten velat klassificera ME/CFS som en funktionell störning. Vår förening arbetar för att den internationella standarden G93.3. av sjukdomen ME/CFS införs i Finland.

Diagnoskriterier

Kanada-kriterierna (Canadian Clinical Criteria, CCC) används idag för diagnostik av ME/CFS. De utvecklades 2003 av en internationell konsensusgrupp under ledning av Health Canada (Carrruthers et al, 2003). Kanada kriterierna har uppdaterats 2010.

Kanada-kriterierna identifierar en snävare och mera homogen grupp av patienter än tidigare använda kriterieuppsättningar. I klinisk praxis använder de flesta ledande läkare idag Kanada-kriterierna. På forskningssidan har forskargrupper använt äldre  urvalsmetoder, Oxford 1991 och Fukuda 1994 kriterier.

Oxfordkriterierna är relativt gamla och omfattar alla möjliga tillstånd då enda kriteriet är att patienten har lidit av oförklarlig trötthet i mera än 6 månader Fukuda kriterierna är något snävare men har inget krav på att ansträngning utlöser utmattning (PEM). Kanadakriterierna ställer betydligt snävare krav för att få ME/CFS diagnos. Specifika kriterier ära viktiga då diagnosen måste göras genom att utesluta andra sjukdomar

Institute of Medicine i USA har 2015 gjort en guide för praktiskt kliniskt arbete med  ME/CFS patienter utgående från Kanada kriterier

Kanada-kriterierna

För att uppfylla diagnosen ME/CFS ska patienten möta följande kriterier:

  • Ansträngningsutlöst försämring (Post-Exertional Malaise – PEM);
  • Sömnstörningar och smärta;
  • En eller flera neurologiska/kognitiva symptom;
  • Symptom från två av kategorierna av autonomiska, neuroendokrina eller immunologiska manifestationer;
  • Sjukdomen skall ha varat i mera än 6 månader

En mera detaljerad sammanställning av Kanada kriterierna ger Riksförbundet för ME patienter i Sverige

Kanadakriterierna tillämpas i den offentliga sjukvården i Sverige. Stockholms läns landsting har en detaljerad handläggning och ett vårdprogram för CFS/ME sjuka.